Cabbage WhiteHoverflyOrange tipRed AdmiralPeacockBrimstoneDamselflyHoverflyFlyDragonflyDragonflyDragonflyBumble BeeFlyFlyFlyLadybirdFlyDamselflySnail